Tantárgyaink

A tanszék által gondozott tantárgyak ismertetése


Kötelező tantárgyak a jogászképzésben:

 • Egyetemes állam-és jogtörténet 1. (előadás)
 • Egyetemes állam-és jogtörténet 1. (szeminárium)
 • Egyetemes állam-és jogtörténet 2. (előadás)
 • Egyetemes állam-és jogtörténet 2. (szeminárium)
 • Magyar alkotmánytörténet (előadás)
 • Magyar alkotmánytörténet (szeminárium)
 • Magyar jogtörténet (előadás)
 • Magyar jogtörténet (szeminárium)
 • Római jog 1. (előadás)
 • Római jog 2. (előadás)
 • Római jog 2. (szeminárium)
 • Latin nyelv 1.
 • Latin nyelv 2.

Fakultatív tárgyak a jogászképzésben:

 • Állam elleni bűncselekmények szabályozása
 • A jó erkölcsökbe ütközés tilalma a magánjogtörténet forrásaiban
 • Európai magánjogtörténet
 • Kereskedelmi jogintézmények a római jogban és annak továbbélése során
 • Szerződésfogalom a római jogban és annak továbbélése során
 • Római jogi forrásszövegek elemzése
 • Magyarország 1956
 • A 17-18 századi végrendeletek
 • Fejezetek a magyar peres eljárás történetéből
 • Fejezetek a magyar büntetőjog történetéből
 • Jogi kultúra fejlődéstörténete
 • Latin repetitórium
 • Ókori források elemzése az egyetemes jogtörténet köréből
 • Fejezetek a modern magyar katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás köréből
 • Kivételes jogrend és hatalom szabályozása és alkalmazása a 19-20. században

Nemzetközi igazgatási, valamint Európai és nemzetközi igazgatási képzésben oktatott tárgyak:

 • Alkotmánytörténet (Nemzetközi igazgatási szak BSc)
 • A magyar közigazgatás története (Nemzetközi igazgatási szak BSc)
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet (Európai Nemzetközi Igazgatás MSc)

 

Igazságügyi igazgatási képzésen oktatott tárgy:

 • Bevezetés az igazságszolgáltatás történetében

 

Munkaügyi és társadalombiztosítási képzésen oktatott tárgyak:

 • Magyar alkotmány- és társadalomtörténet
 • Munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete
 • A szociális jog kialakulása és története Magyarországon

 

Jogi asszisztens képzésen oktatott tárgy:

 • Bevezetés a jogtörténetbe

 

Az Egyetemes állam- és jogtörténet az első szemeszterben az európai közjogi intézmények történetét kíséri nyomon, míg a második szemeszterben azon klasszikus európai jogintézmények fejlődését kívánja tanszékünk bemutatni, amelyek alapvetően befolyásolták az európai benne a hazai állam és jogfejlődést.

A Magyar állam- és jogtörténet tárgy keretében a hallgatók megismerik a hazai jogrendszer legfontosabb gyökereit és jellemzőit, a magyar intézmény- és az eljárási rendszer alapvető értékeit, alapelveit, a jogrendszer összetételének és működésének tartópilléreit. A változó követelményeket támasztó jogászképzésen belül hosszú távon, a nemzeti értékek és identitás védelme érdekében ragaszkodni kívánunk a hazai jogtörténet helyének megőrzéséhez.

A Római Jog, mint az ókori világ legfejlettebb és napjainkig ható jogrendszerének, e jogrendszer főbb intézményeinek oktatása, történeti jellege ellenére rendkívüli praktikus jelentőséggel bír. A római jog oktatásának történeti-elméleti célja megismertetni a hallgatókkal az ókori világ legfejlettebb árucserejogát, feltárni a római magánjognak a kialakulásában és továbbélésében fellelhető belső törvényszerűségeit, amelyek ismerete nélkül nem érthetőek meg mai modern jogrendszerünk intézményei. A római jogtudósok fejlett jogászi technikájának megismerése komoly segítséget nyújt a jogászi gondolkodásmód kialakításához, a római jogi terminológia elsajátíttatása, amelyet a latin nyelvi órák is segítenek nélkülözhetetlen a jogásztársadalom számára.

A római jogot nem annyira az ókori jogtörténet egyik fejezeteként, hanem inkább a modern jog, kiváltképpen a kontinentális európai magánjog alapjaként kívánjuk oktatni és kutatni. Ez a megközelítés az összehasonlító magánjogi dogmatörténet prioritásként való megjelölésével is jellemezhető azzal a megjegyzéssel, hogy érdeklődésünk középpontjában a római jogi tradíció - az ókori római jog és annak továbbélése egyaránt - tanulmányozása áll.

A római jog kutatása során elsősorban arra törekszünk, hogy feltárjuk a modern kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottságát. Ez a kutatási irány szükségessé teszi az ókori római jog vonatkozó forrásainak tanulmányozása mellett a ius commune és különösen a pandektisztika idevonatkozó irodalmának feldolgozását.

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.